DLA KLIENTÓW

DLA KLIENTÓW

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego.

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

• aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,

• aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,

• aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki, na której znajduje się lokal,

• zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

• aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,

• zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,

• aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki, na której znajduje się lokal.

Nieruchomość zabudowana:

• aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,

• kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

• aktualny wypis z ewidencji gruntów,

• dokumentacja techniczna budynku,

• pozwolenie na budowę,

• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,

• pozwolenie na użytkowanie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji:

• aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,

• kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

• wypis z ewidencji gruntów,

• dokumentacja techniczna budynku,

• pozwolenie na budowę,

• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):

• aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,

• kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

• aktualny wypis z ewidencji gruntów,

• decyzja o warunkach zabudowy,

• wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub
ze studium uwarunkowań.

invest